Menu
×

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

 1. Задължително условие за отдаване на автомобил под наем от автопарка на „Екстра Кар Рентал“ е запознавне с „Общите Условия“ на Наемодателя, подпсването на „Договор за наем“ и двустранен „Приемо-предавателен протокол“ /ППП/ между Наемодателя и Наематея и заплащане на съответната цена.
 2. Автомобилът се предава, чрез двустранен ППП на Наемателя почистен, в изправно техническо състояние, пълен резервоар и със задължителното оборудване и комплект документи, изисквани от българското законодателство, които включват: пожарогасител, светлоотразителни триъгълник и жилетка, крик и 1 бр. резервна гума, малък талон на автомобила, талон за преминат технически преглед за текущата година, талон за застраховка „Гражданска отговорност“ за текущата година.
 3. Наемателят се задължава да върне автомобила в същото почистено и техническо състояние, пълен резервоар и заедно с всички предадени му вещи и документи за него, в уговореното място и срок, съгласно подписания ППП между страните.
 4. При предаване, както и при връщане на автомобила се прави обстоен оглед (вътрешен и външен) като всички забележки и липси се описват в ППП. Ако автомобилът е върнат на Наемодателя с нови забележки, липси или щети, то Наемателят носи финансова отговорност за тях.
 5. В случай, че Наемателят желе по-ранно връщане на автомобила от уговорения срок, той следва да уведоми Наемодателя 72 часа преди деня, в който желае да го върне. Възстановяването на сумата в този случай е равно на  70% от  предоставената дневна такса, останалите 30% се задържат от Наемодателя като такса „пропуснати ползи“. Ако Наемателят върне автомобила минимум 24 часа по-рано от уговорения срок или повече, без да е предупредил Наемодетеля, то никакви суми не следва да му бъдат възстановени за оставащите дни наем, освен депозита, ако автомобила е върнат без забележки.
 6. При нужда от удължаване на срока на връщане на автомобила от Наемателя, той следва да уведоми Наемодтеля на телефони: 00359 898 545 550 или 00359 893  66 25 99 не по-късно от 72 часа преди края на уговорения срок за връщане. При съгласие от страна на последния, ползването на автомобила се продължава срещу заплащане на уговорената в договора дневна цена. В случай, че Наемателят се е забавил с уведомлението към Наемодателя и/или ако Наемодателят не е съгласен с продължаването на ползването, първият дължи уговорената в договора за наем дневна цена за просрочения срок, увеличена с 20%.
 7. В случай, че Наемателят забави връщането на наетия автомобил повече от 24 часа от уговореният срок по договор, без да е уведомил Наемодателя или без да отговаря на посочения си телефон за контакт, се счита за незаконно отнемане, обсебване и противоправно ползване на автомобила от страна на Наемателя, респективно Наемодателят има право да уведоми компетентните органи, като си запазва всички права по този договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Наемната цена, депозитът за ползване на избрания автомобил и всички допълнителни услуги и екстри, обявени в договора за наем, са определени в ценовата листа на Наемодателя, съобразно наемния период и сезона. Плащането на наема може да се осъществи пълно или частично по банков път предварително; както и по АТМ или в брой при приемане на автомобила. Депозитът следва да бъде предоставен под формата на временно блокирана сума от предоставена кредитна карта на Наемателя, която след връщане на автомбила без забележки се освобождава или чрез предоставяне на сумата на депозита в брой, който след наема се връща.
 2. За допълнителна сигурност, Наемодателят предоставя възможност на Наемателя да заплати допълнителни застраховки за щети, посочени в ценовата му листа със следните имена и покрития:
 • Алфа – комбинирана застраховка, която включва покриване на всички щети, изброени по-долу в пакет „Бета“ и пакет „Гама“
 • Бета – покрива всички щети по гуми, джанти, предно стъкло и шаси и го освобождава Наемателя от отговорност
 • Гама – покрива разходите на Наемателя при кражба от трети лица или в случай на щета при ПТП. В такива случаи, Наемателят се освобождава от отговорност, но е задължително да предостави документ за щетата/кражбата от КАТ и да върне документите и ключовете на автомобила. Не важи при липса на гореспоменатите документи или при нанесени щети по гуми, джанти, стъкла, шаси и интериор.

*Нито една от посочените „допълнителни застраховки“ не покрива щети и липси по интериора на автомобила – те се заплащат допълнително от Наемателя.

III. ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ НА ШОФЬОРА  И ДОКУМЕНТИ

 1. Изисква се минимална възраст от 21 години и минимален шофьорски стаж от 2 година при сключване на договора за наем, а за Висок клас автомобили минималният шофьорски стаж е 6 години.
 2. При сключване на договора за наем, Наемателят представя оригинал на валидна лична карта или паспорт, както и оригинал на валидна шофьорска книжка и талон, всички със срок на валидност минимум 3 месеца след датата на сключване на договора за наем.
 3. За всеки допълнителен шофьор на наетия автобил се доплаща такса, съгласно ценовата листа на „Екстра Кар Рентал“.
 4. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лицата, вписани в договора и упълномощени от Наемодателя, срещу съответното заплащане. Ако тази клауза не бъде спазена, следват санкции за Наемателя, както и отпадане на условията на „допълнителна застраховка“ в случай на ПТП, предизвикано от неупълномощен шофьор.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ

 1. Съгласно Общите условия, Наемателят се съгласява с обстоятелството, че автомоблът е в техническа изправност и е застрахован в Застрахователна компания, т.е. той носи отговорност за правилната експлоатация на автомобила.
 2. При настъпване на щети, загуба, кражба или друго противоправно посегателство върху автомобила или части от него, злоумишлени действия от трети лица върху автомобила, както и при пожар или счупване на стъкло, Наемателят се задължава в най-кратък срок от установяване на съответното събитие или действие да уведоми органите на МВР за събитието, след което да информира Наемодателя за настъпилото събитие на телефон: 00359 898 545 550.
 3. При кражба или щета, причинена от трети лица или в ПТП, в случай, че Наемателят не е сключил предварително „допълнителна застраховка“, той носи отговорност до размера на депозита си. В този случай, задължително условие е ключовете, пълният набор от документи на автомобила, в това число и протокола от органите на МВР да са запазени от него и върнати на Наемодателя.
 4. При кражба или щета, причинена от трети лица или в ПТП, в случай, че Наемателят  е сключил предварително „допълнителна застраховка“, той се освобождава от отговорност, съгласно условията на тази застраховка. Нито една допълнителна застраховка не покрива интериорни загуби и щети. И в този случай, задължително условие е ключовете, пълният набор от документи на автомобила, в това число и протокола от органите на МВР да са запазени от него и върнати на Наемодателя.
 5. При кражба или щета, причинена от трети лица или в ПТП по вина на Наемателя, поради неговото невнимание или небрежност,  той носи пълна отговорност за причинените щети и загуби на Наемодателя, независимо от платените „допълнителни застраховки“.
 6. Наемателят дължи пълно обезщетение на Наемодателя за всички причинени вреди и щети, когато волно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на „прегряване“ на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност.
 7. Наемателят дължи пълно обезщетение на Наемодателя за всички вреди и щети при ПТП, причинени от втори шофьор, който не е бил упълномощен от Наемодателя, респективно не е бил вписан в договора за наем срещу съответното заплащане.
 8. Наемателят дължи пълно обезщетение на Наемодателя за всички вреди и щети при ПТП, причинени от него или друг неупълномощен шофьор, в следствие на употребата на алкохол и/ или упойващи вещества.
 9. Във всеки случай на ПТП и нанесени щети по автомобила, независимо от вината, Наемателят заплаща невъзвръщаема такса в размер на 30.00 € за покриване на всички административни разходи.
 10. При загуба, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила Наемателят заплаща неустойка в размер на 100.00 €.
 11. За всяка щета или загуба на части или увреждане на интериора, Наемателят носи финансова отговорност и заплаща съответната част на база текущи пазарни цени.
 12. Ако действията и/или бездействията на Наемателя доведат до отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение, Наемателят дължи обезщетение на Наемодателя за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, в размеря, определен от застрахователите, независимо дали предварително са били заплатените „допълнителни застраховки“.

V. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 1. Наемодателят предава автомобила почистен, с пълен резервоар, в изправно техническо състояние и пълен комплект документи, изисквани от българското законодателство, посочени в т. 1.2.
 2. Наемодателят е задължен при всяко предаване и връщане на автомобила да направи обстоен оглед и опис на състояието му, като всички забележки следва да бъдат ясно описани в Приемо-предавателния протокол /ППП/ при наемането му.
 3. Наемодателят трябва да предостави съответните ключове, както и телефон за контакт със свой представител, в случай на техническа неизправност или ПТП с автомобила;
 4. Наемодателят е задължена да възстанови депозита на Наематея в пълния му размер, в случай, че щети, липси и повреди не са установени при връщане на автомобила, както и при условие, че автомобила е върнат в почистен вид и с пълен резервоар.
 5. При повреда на наетия автомобил, независима от Наемателя, Наемодателят му предоставя друг оборотен автомобил за срока на договора. Това не се отнася за случаите на спукана гума, изтощен в следствие на небрежност от страна на Наемателя акумулатор или липсващи течности и смазочни материали, като в тези случаи отстраняването на повредите е за сметка на Наемателя.
 6. Наемодателят отговаря за щети, причинени на Наемателя или трети лица, в резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима автотехническа експертиза, която е за сметка на виновната страна по договора.
 7. Наемодателят не носи отговорност при използване на некачествени горива и повреди по автомобила, възникнали в следствие от използването им, като отстраняването на тези повреди е за сметка на Наемателя.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ

 1. Наемателят е длъжен да ползва автомобила по предназначение и с грижата на добър стопанин само на територията на Република България, освен ако допълнителна такса за шофиране извън границите н България не е била предварително заплтена.
 2. При настъпване на злополука, щета, повреда, кражба или друг инцидент или посегателство върху автомобила Наемателят следва да изпълни задълженията си, съгласно точките в част V, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на обстоятелствата по случая.
 3. Забранено е Наемателят да преотдава срещу заплащане, както и да преотстъпва автомобила на друг шофьор, който не е бил регистриран и упълномощен в договора от Наемодателя.
 4. Забранено е шофирането в нетрезво състояние или след употреба на наркотици и/или други упойващи медикаменти. В такива случаи Наемателят носи персонална отговорност пред органите на реда и пълна финансова отговорност пред Наемодателя.
 5. С подписване на настоящия договор Наемателят дава съгласие личните му данни, описани в договора, да се ползват при обработване на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и другите нормативни актове на територията на Република България.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд в Република България според законодателството на Република България.
 2. Страните изрично определят за приложимо към договора и към тези условия правото на Република България.
 3. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 4. Всеки договор на „Екстра Кар Рентал“ се сключва в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
 5. Неразделна част от всеки договор са тези Общи условия и Приемно-предавателен протокол /ППП/ между двете страни.

**Аз потвърждавам, че съм прочел условията по-горе и ги приемам безусловно.